top of page

גדעון שריג

לגדעון שריג, שהקים את משרדו לאדריכלות נוף בשנת 1971, ניתנה זכות ייחודית להטביע חותם עמוק בנופיה הפיזיים של ישראל. שנות פעילותו חופפות לשנים של שינויים דמוגרפיים וגיאוגרפיים מהותיים בנופה של הארץ, שנים של יצירת נוף ישראלי הגמוני, של הבניה חברתית של המושג נוף ויציקת תוכן ומשמעות למושג עבור אוכלוסייתה המגוונת של המדינה. שריג הוא מייצג מובהק של דור המדינה באדריכלות הנוף הישראלית.

עיון בקורות חייו ובמגוון הפרויקטים שתכנן מגלה את השפעתו הרבה על נוף הארץ: הקמת הגנים הלאומיים ומערך הנופש בשטחי היער, הגנה על שטחים פתוחים, בניית ערים חדשות, יישובים קהילתיים ומצפים, שיקום שכונות בערי הפיתוח, יצירת מרחבים עירוניים פתוחים: פארקים, שדרות וגנים, ושיקום מרחבים ציבוריים עירוניים, כמו שדרות, כיכרות עיר ורחובות. עבודותו מרשימה בהיקפה, המרחבי, בפרישתה הארצית ובפרק הזמן הארוך שלה, כחמישים שנה.

בעבודתו הוא משלב תפיסה מודרניסטית לתכנון הנוף כשמקורה בלימודיו בארצות הברית, זיקה עמוקה לנוף הארץ-ישראלי ורגישות רבה לאדם. כמחנך ואיש ציבור הטביע שריג חותם לא ק בנוף הפיזי אלא גם בזה האנושי והתרבותי בהעמידו דורות של תלמידים ואדריכלי נוף צעירים. 

bottom of page